2014 Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling Analys

Poverty Focus in Selected Swedish Aid portfolios

Mats Hårsmar

Ett huvudmål för det svenska biståndet är fattigdomsminskning. Denna underlagsrapport undersöker hur bilaterala projekt och program i 12 stycken svenska samarbetsländer utformats för att motverka just fattigdom. För att fastslå om utformningen varit relevant och effektiv för ändamålet har ett schema om tre lagar från The Chronic Poverty Report 2014 – 2015 använts.

Resultatet presenterades under seminariet Svenskt bistånd – för de fattiga?

Huvudsakliga slutsatser

  • Det har inte varit tillräckligt fokus på vad som är effektiv fattigdomsbekämpning vid utformandet av insatser där Sverige stödjer långsiktig utveckling.
  • För få program är tillräckligt omfattande.
  • Specifika insatser är inte tillräckligt fokuserade och kan vara mindre samordnade med andras insatser.

Rapportförfattare
Mats Hårsmar, Biträdande Kanslichef, EBA