2013 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt tillgänglig statistik över svenskt bistånd. Rapporten innehåller tabeller och grafer över det totala svenska multilaterala, multibi- och bilaterala biståndet.

Huvudsakliga slutsatser

  • Både multilateralt kärnstöd och multibi-biståndet har ökat som andelar av totalen. Jämförelser med tre andra OECD-länder (Norge, Nederländerna och Storbritannien) visar på likartade tendenser där.
  • Denna typ av kartläggning kräver mycket arbete eftersom omfattande insatser för att rensa data var nödvändig. Särskild otydliga var klassificeringarna av bilateralt respektive multibi-bistånd.
  • Datakvalitet för åren före 2003 är så låg att användning inte rekommenderas.

Rapportförfattare
Mapsec, konsultföretag