2016

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Alla som på något sätt är involverade i internationellt bistånd vill bidra till resultat och göra skillnad för de människor som insatserna riktar sig till. Betydelsen av att visa och rapportera om resultat är därför inget nytt inom internationellt bistånd men en fråga som har fått allt mer fokus under de senaste 10 åren. Som en följd har en del givarorganisationer använt sig av resultatbaserad styrning (RBM/ Results Based Management) som strategi för att öka kunskapen om vad som fungerar och vad som ger effekt samt för att kunna rapportera om resultat. Trots goda intentioner är det flera biståndsaktörer som är kritiska till hur resultatfokuseringen har tagit sig uttryck och som menar att resultatbaserad styrning som metod inte fungerar så som det är tänkt. Rapporten innehåller en översikt över den kritik som har framförts men även en genomgång av de alternativa metoder och ansatser som har utformats under senare år. Författaren för en diskussion om vad man kan lära sig av dem som inte bara kritiserar resultatbaserade styrmetoder utan även föreslår alternativa ansatser samt vad som krävs för att institutioner och organisationer ska kunna använda sig av dessa alternativa metoder. Studien baseras bl.a. på relevant litteratur inom området.