2017 Biståndets organisation och styrning Analys

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development Assistance Spending and Practices in Europe

Anna Knoll, Andrew Sheriff

Under de senaste fem åren har allt fler flyktingar och migranter sökt skydd i Europa. Trycket på systemen för mottagning av migranter och asylsökande har ökat.

Den här studien har genomförts av den europeiska stiftelsen European Centre for Development Policy Management på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys i syfte att undersöka hur europeiska givare har hanterat migrations- och flyktingsituationen.

Studien bygger på fem fallstudier om hur biståndet har utformats i Danmark, Europeiska unionens institutioner, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Analysen undersöker de viktigaste faktorerna i utformningen av det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) och hur det kan komma att påverkas på medellång och lång sikt. Studien avslutas med en reflektion över eventuella konsekvenser och framtida metoder.

Rapporten presenterades under seminariet Migration and Foreign Aid.

Resultat

  • Vilka strategier som har använts beror till del på den enskilda givarens budgetsystem.
  • Inflödet av asylsökande och de därtill kopplade kostnaderna för flyktingar i givarlandet är svåra att förutse och resulterar i en osäkerhet gällande tillgängliga ODA-medel.
  • Nya skatteregler som syftar till att beakta svårförutsägbarheten migrationsströmmarna och de därmed förenade kostnaderna medför också risker och utmaningar
  • Kortsiktiga politiska påtryckningar i hanteringen av flyktingkrisen redan i flera fall har försvagat givarorganisationernas biståndseffektivitet.
  • Till följd av avsaknaden av jämförbara rapporter om sådana offentliga utgifter partnerländer, bland annat användningen av ODA-medel, är det svårt att bedöma tydliga finansieringstrender.
  • Ett av de mest progressiva inslagen i de pågående diskussionerna rör det konkreta arbete som nu görs för att närmare sammankoppla humanitära och utvecklingsrelaterade strategier i flyktingsituationer och för att granska hur arbetet kan förbättras i instabila situationer.

Rapportförfattare
Andrew Sherriff, programansvarig, the European Center for Development Policy Management

Anna Knoll, programansvarig, the European Center for Development Policy Management