2022 Biståndets utvärdering Utvärdering

Assessment of the EBA’s Country Evaluations: Quality, Use & Learning

Elliot Stern, Ole Winckler Andersen

I den här rapporten analyseras fem landutvärderingar gjorda på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys i Tanzania, Uganda, Kambodja och Bosnien-Herzegovina. Dessa rapporter publicerades under åren 2016–2018.

Studien syftar till att dra lärdom från landutvärderingarna genom att:

  • Undersöka vilka erfarenheter som kan dras från hittills genomförda studier med avseende på användbarhet, lärande och relevans för svenskt utvecklingssamarbete.
  • Utvärdera kvaliteten hos utvärderingsrapporterna baserat på EBAs kvalitetspolicy.
  • Identifiera aspekter av EBAs landutvärderingar som kan förbättras i syfte att öka kvalitet, användbarhet, lärande och relevans för det svenska utvecklingssamarbetet.