2020 Utbildning och forskning Kartläggning

Development Research in Sweden – A Dispersed Research Community Under Pressure

Elin Bjarnegård, Jonas Ewald, Flora Hajdu, Magnus Jirström, Rickard Lalander, Henning Melber, Cecilia Strand, Janet Vähämäki

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att kartlägga svensk utvecklingsforskning och därmed skapa en översikt över forskningsfältets ställning samt dess kontaktytor med beslutsfattare och praktiker.

Rapporten innefattar svar från en webbenkät och en översikt av utvecklingsforskningen som akademisk disciplin. Webbenkäten skickades ut till utvecklingsforskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningsinriktade myndigheter. Översikten kartlägger utvecklingsforskningens framväxt och konsolidering vid fem svenska universitet. Representanter från grannländernas nätverk för utvecklingsforskning har bidragit med innehåll till översikten.

Rapporten presenterades under seminariet Utvecklingsforskning i Sverige – en kartläggning.

Resultat i huvudsak

  • Svensk utvecklingsforskning är fragmenterat och spritt över många olika både stora och små lärosäten och forskningsmiljöer. Enkäten indikerar också att forskare och forskargrupper är geografiskt utspridda och fördelade på många olika disciplinära fakulteter och institutioner.
  • Det har skett en breddningen av ”utvecklingsrelaterad forskning” som påverkar forskare verksamma inom området. Svenska finansieringsmekanismer har möjliggjort för större mängd forskare från en rad discipliner att bedriva utvecklingsforskning men stödformerna har inte prioriterat de miljöer som bedriver utvecklingsforskning i traditionell bemärkelse.
  • Majoritet av forskarna efterfrågar fler möjligheter att samverka med praktiker och beslutsfattare samt nå intressenter bortom akademin. Avsaknad av sammankallande aktörer och gemensamma mötesplatser anses utgöra avgörande hinder.