2016 Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling Översikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Föreliggande rapport diskuterar med utgångspunkt i aktuell samhällsvetenskaplig forskning politiken för global utveckling och utvecklingssamarbetet från en liten, neutral stats perspektiv. Rapporten baseras på en genomgång av relevant forskning om vad som driver utveckling och utmynnar i ett antal policyslutsatser för Politiken för global utveckling (PGU) och svenskt bistånd.

Policyslutsatser

  • Två områden, handel och skatter, utanför biståndspolitiken framstår som särskilt relevanta för en koherent politik för global utveckling.
  • Offentlig förvaltning är ett nyckelområde i statsbyggandet och bör vara prioriterat i biståndsbudgeten.
  • Utbildningens fundamentala betydelse återspeglas inte i den svenska biståndsbudgeten.
  • Internationella kollektiva nyttigheter bör vara prioriterade på utvecklingsagendan.
  • Tekniken för att hantera intressekonflikter mellan givare och mottagare behöver utvecklas.

Rapportförfattare
Per Molander, PhD, policyanalytiker