2015 Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

Biståndsgivare ger stöd till reformer inom området offentliga finanssystem (PFM) i låg- och medelinkomstländer men resultaten är ofta begränsade. Bedömare menar att resultaten skulle bli betydligt bättre ifall reformerna utformades på ett mer realistiskt sätt där lösningar växer fram utifrån den konkreta omgivning där reformerna ska genomföras.

Denna rapport undersöker i vilken utsträckning svenska biståndsmyndigheter har bidragit till en mer realistisk ansats vad gäller PFM-reformer. Rapporten kartlägger svenskt engagemang i den internationella PFM-diskursen såväl som svenskt stöd till reformer i Moçambique och Kambodja.

Resultatet presenterades under seminariet How can Sweden contribute to institutional reform in partner countries?

Resultat

  • Studien visar att svenska biståndsaktörer har ansträngt sig för att göra PFM-reformer mer realistiska.
  • Svenska biståndsaktörer har inte använt sig av Sveriges egna reformerfarenheter, åtminstone inte i den utsträckning som förväntats.
  • Svenska biståndsaktörer har fokuserat på att bygga starka relationer till sina partners i samarbetsländerna.

Rapportförfattare
Matt Andrews, Professor vid Kennedy School of Government, Harvard University