2018 Biståndets organisation och styrning Översikt

In Pursuit of Per Diem – Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser.

Frågan om missbruk av traktamenten och reseersättningar har fått begränsad uppmärksamhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt har just svenskt bistånd ett förhållandevis stort fokus på de länder och den typ av aktiviteter där befintlig litteratur beskriver att Per diem-problematiken är stor.

Underlagsrapporten från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) summerar befintlig kunskap: Vilken påverkan har fenomenet på projekt, budgetar och incitament? Hur bör problemet hanteras av biståndsgivare?