2014 Demokrati och mänskliga rättigheter Översikt

International Party Assistance – What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för detta syfte via svenska partianknutna organisationer (PAO). Andra givare förmedlar också stöd till partisystem och politiska partier. Vad vet vi egentligen om effekterna av denna typ av bistånd?

I denna EBA-rapport redovisas kunskapsläget från forskning och utvärdering. Resultatet presenterades under seminariet Internationellt bistånd till politiska partier – spelar det någon roll? tillsammans med erfarenheter från aktuella analyser av svenskt, norskt och holländskt bistånd samt en beskrivning av utvecklingen vad gäller politiska partier i nya demokratier.

Rapportens resultat

  • Kunskapsläget visar att de mätbara resultaten av bistånd genom politiska partier är begränsad.
  • Det är svårt att visa på positiva effekter i förhållande till det övergripande målet om demokratisk utveckling och liksom annat bistånd är det orimligt att förvänta sig snabba resultat.
  • Medelstilldelningen baseras på de svenska riksdagspartiernas storlek, vilket gör att insatserna inte tydligt går att koppla till andra demokratiinsatser under biståndsstrategin framtagen av utrikesdepartementet
  • Partier samverkar med många andra samhällsinstitutioner och detta talar för att bistånd till politiska partier måste samordnas med övrigt demokratibistånd. En förbättrad samordning skulle stärka förutsättningarna för positiva resultat.

Rapportförfattare
Lars Svåsand, professor emeritus vid Institutionen för komparativ politik, Universitetet i Bergen