2022 Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Ekonomisk utveckling Kartläggning

Mapping Swedish Aid to Agriculture

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. I svenskt bistånd utgör stöd till jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling trots det en blygsam andel. Under perioden 2005–2020 låg det, enligt officiell statistik, relativt stabilt på cirka 3 procent av den svenska biståndsbudgeten och cirka 5,5 procent av allt stöd som fördelades genom Sida. Men stämmer verkligen denna bild? En ny kartläggning beställd av Expertgruppen för Biståndsanalys visar på en betydande underrapportering.

Under perioden 2005-2020:

  • inriktades svenskt bistånd, liksom stödet till jordbruksutveckling, i ökad grad mot Afrika söder om Sahara
  • låg svenskt bistånd till jord- och skogsbruk, samt fiske, på en betydligt lägre nivå än i andra givarländer såsom Finland, Danmark, Spanien, Schweiz, Kanada och Belgien
  • gav Sverige stöd till jordbrukssektorn också under andra rubriker som exempelvis klimatåtgärder och jämställdhetsinsatser
  • var den verkliga andelen jordbruksstöd i svenskt bistånd möjligen 5-6 procent av biståndsbudgeten, och mellan 8-9 procent av allt stöd förmedlat genom Sida.

Rapportförfattare
Ivar Virgin, forskare, Stockholm Environment Institute

Ylva Ran, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Filippa Ek, forskare, Stockholm Environment Institute

Alice Castensson, Stockholm Environment Institute