2018 Biståndets organisation och styrning Översikt

ICT i det svenska biståndet

Eva Mineur, Richard Sannerholm

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och kartlägga det svenska ICT-biståndet mellan åren 2011–2017 för att få en överblick över vad stödet konkret består av, hur mycket medel som satsas på området samt var satsningarna sker.

Huvudsakliga slutsatser

  • Till volymen är det svenska ICT-biståndet relativt litet i relation till hela biståndsbudgeten men är många gånger integrerat i andra områden.
  • 60 stycken mottagarländer hittades i kartläggningen. Stödet går främst till samarbetsländer i östra Afrika.
  • Samverkan med den privata sektorn är underutvecklad för ett fält som till stor del beror av ett fleraktörperspektiv.
  • ICT-biståndet är svårt att överblicka till följd av många aktörer och insatser vilket i sin tur påverkar möjligheten till lärande genom uppföljning och utvärdering.

Rekommendationer
Sårbarheten i en allt mer digitaliserad värld innebär att svåra avvägningar kommer att bli nödvändiga för att motverka antidemokratiska krafter.

Rapportförfattare
Eva Mineur
Richard Sannerholm