2018 Biståndets organisation och styrning Översikt

ICT i det svenska biståndet

Expertgruppen för biståndsanalys

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer.

Den här rapporten syftar till att sammanställa och, i den mån det varit möjligt, kartlägga det svenska ICT-biståndet mellan åren 2011-2017 för att få en överblick vad stöd till ICT-insatser kan bestå av mer konkret, hur mycket medel det satsas på området samt var satsningarna sker (länder och regioner).