2018 Jämställdhet, Offentlig förvaltning Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. I ”Putting Priority into Practice: Sida´s Implementation of its Plan for Gender Integration” undersöks genomförandet av den plan för jämställdhetsintegrering som varit giltig sedan 2016. Rapportförfattarna fann att Sida genomfört de flesta av planens mål. Samtidigt konstaterar de att insatserna vad gäller jämställdhetsintegrering är ojämna och beroende av engagemang och kompetens hos enskilda medarbetare.

En systematisk genomgång visar att frågor om kön och jämställdhet nästan alltid beaktas, och att andelen stöd till jämställdhetsprojekt har ökat. Emellertid saknas ofta den analys som anses vara en förutsättning för effektiv jämställdhetsintegration.

Studien är baserad på intervjuer och fokusgrupper med Sida-medarbetare liksom med lokalt anställda och partners. Rapportförfattarna har analyserat nära 150 insatser och gjort fältstudier i Myanmar och Zambia.