2018 Offentlig förvaltning Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Mer finansiering, inklusive skatter, behövs för att nå målen för hållbar utveckling. Vid konferensen i Addis Abeba 2015 lanserades Addis Tax Initiative, där givare ombads dubbla sitt tekniska bistånd till skatteområdet. Detta åtagande har accepterats av Sverige.

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd inom skatteområdet, med fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Projektdokument, rapporter och utvärderingar har bedömts utifrån DACs utvärderingskriterier: relevans, effektivitet, effekt och hållbarhet.

Resultat i huvudsak

  • Skatteverkets projekt är generellt sett mycket relevanta.
  • Faktorer för att nå målen har till exempel varit starkt ägarskap, ömsesidigt förtroende, god planering, tydliga mål och tillräckligt med tid för förberedelser och genomförande.
  • Långsiktiga förändringar har varit betydande, till exempel genom projektet i Sydafrika vars tioåriga projektperiod präglades av ett starkt ägandeskap inom institutionerna.
  • Den metod som normalt används av Skatteverket bidrar till hållbarhet i projektresultat.

Rekommendationer

  • Skatteverket rekommenderas att i förberedelsefasen fokusera mer på analys av den institutionella och politiska miljön och att identifiera en förändringsteori.
  • Sida rekommenderas att finansiera fler externa utvärderingar av skatteprojekt som genomförs av Skatteverket, för ömsesidigt lärande.
  • Sida rekommenderas att bevilja finansiering till Skatteverket (och liknande myndigheter) genom ”hållbarhetsfonder” som kan  säkerställa projektresultatens hållbarhet.

Rapportförfattare
Klas Markensten