2018 Biståndets utvärdering Kartläggning

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Denna rapport syftar till att ge insikt samt generera jämförbara uppskattningar av volatilitet inom biståndet.

Variationskoefficienten (CV) används för att uppskatta volatiliteten i det svenska utvecklingsbiståndet (ODA) samt kategorin country programmable aid (CPA) till sex olika partnerländer (Kambodja, Palestina, Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda). Värdena jämförs sedan med volatilitet i totala stödflöden (från alla givare) till samma sex mottagare.

Resultat i huvudsak

  • Sammantaget gav uppskattningarna ingen klar bild av vilken åtgärd som är mest volatil, varken ODA eller CPA är konsekvent mer volatil än den andra.
  • Resultaten pekar mot att det svenska biståndets volatilitet är relativt låg.
  • Det enda landet som stack ut med högre volatilitet än de andra var Rwanda.

Rapportförfattare
Matilda Svedberg