2016 Regionalt bistånd

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

David Carpenter, Mark McGillivray, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det Svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7Miljarder US- dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av svenskt stöd bilateralt bistånd under samma period. Sverige är på tredje plats bland Tanzanias givare 1960-2013.

I denna utvärdering analyseras om och i så fall hur det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Tanzania har bidragit till fattigdomsreducering i Tanzania. Utvärderingen omfattar hela utvecklingssamarbetets historia, från 1962 fram till nutid.

Följande övergripande frågor har legat till grund för studien:

  1. Har det svenska biståndet bidragit till fattigdomsreducering i Tanzania över tid, och i så fall hur?
  2. Vilka viktiga lärdomar kan dras för det svenska utvecklingssamarbetet i dag?