2018 Demokrati och mänskliga rättigheter Kartläggning

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet.

Rapporten kartlägger det arbete som redan bedrivs för att synliggöra den svenska resursbasen och vad som skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Dessutom lyfts de viktigaste slutsatserna från ett urval utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete med bäring på rättsstatens principer. Vidare har ett antal aktörer intervjuats för att kunna lyfta in experternas syn på arbetet med rättsstatens principer i det svenska utvecklingssamarbetet.

Rekommendationer

  • UD, tillsammans med Sida och FBA, bör arbeta fram ett underlag för hur begreppet rättsstatens principer ska definieras i svensk utrikes- och utvecklingspolitik.
  • Det bör skapas en tydligare struktur för samordningen av insatser relevanta för rättsstatens principer.
  • Svenska kunskap- och resursbasen bör kartläggas mer noggrant för att möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av den kunskap som redan finns. Arbetet bör se bortom det tekniska stödet till rättssektorn och fokusera på hållbarhet och dialog i de kontexter i vilka det är möjligt och lämpligt. Det bör klargöras på vilket sätt svenska myndigheter kan spela för att öka samverkan mellan rättighetsbärare och ansvarstagare i samarbetsländer.

Rapportförfattare
Anna Jonsson Cornell