2015 Offentlig förvaltning

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer bör göra för att främja en positiv utveckling och minskad korruption. Författarna gör en systematisk genomgång och analys av tillgänglig forskning om varför vissa länder är mer framgångsrika än andra när det gäller att skapa mänsklig välfärd. De visar att betydelsen av välfungerande samhällsinstitutioner, har kommit att inta en dominerande ställning vad gäller att förklara skillnader i utveckling mellan olika länder. De argumenterar för vikten av en större förståelse för hur sambanden ser ut och för större satsningar på att stärka kvaliteten i samhällsstyrningen och öka kapaciteten i den offentliga förvaltningen. I rapporten lyfter författarna fram fem olika institutionella förändringar som har visat sig har ett positivt samband med ökad kvalitet i samhällsstyrningen: ett fungerande och legitimt skattesystem, meritbaserad rekrytering och befordran, allmän och fri skolutbildning, jämställdhet och en professionell nationell revisionsmyndighet.

Författare: Bo Rothstein, Marcus Tannenberg