Skriv för EBA

Har du ett förslag? Vill du bifoga ett projektförslag? Till höger hittar du EBA guidelines project proposals.

EBA samarbetar med forskare och andra experter, svenska och internationella, för att sammanfatta existerande och ta fram ny kunskap som är relevant för svenskt bistånd. Författarna till våra rapporter ansvarar självständigt för analys, slutsatser och rekommendationer. Till varje studie kopplas en referensgrupp bestående av personer med kompletterande kunskap och kompetens för att öka rapporternas kvalitet och relevans. Slutlig kvalitetssäkring står expertgruppen för. Rapporten lanseras i regel genom ett seminarium, där den sätts in i ett bredare sammanhang och diskuteras ur såväl ett policyperspektiv som ett praktiskt perspektiv.

Beslut om studien ska genomföras tas av expertgruppen.

EBA ger även nydisputerade doktorander möjligheten att presentera sina avhandlingar med fokus på relevansen för svenskt utvecklingssamarbete, Development Dissertation Briefs. Om du vill presentera din avhandling hos oss, ta gärna kontakt med oss via mail: ud.eba@gov.se