2023 Biståndets organisation och styrning Översikt

The Evolution of Aid Conditionality: A Review of the Literature of the Last Twenty Years

Patrick Guillaumont, Matthieu Boussichas, Andrea Dsouza

Allt bistånd ges under någon form av villkor och beslutsmakten ligger i slutänden hos givaren. Inom biståndet används ofta mer omfattande krav på mottagande organisationer, och inte minst på mottagarländers stater.

På senare tid har det villkorade biståndet ändrat karaktär. Medan villkorat bistånd tidigare ofta syftade till att främja mottagarländers ekonomiska tillväxt, har de på senare tid mer kommit att bestå i villkor som antingen gynnar gemensamma intressen eller som mer direkt ligger i givarländers eget nationella intresse. Att nya givarländer, med annan syn på villkor, har etablerat sig ändrar också spelplanen. De traditionella givarländernas utrymme för att ställa villkor minskar när mottagarländer får fler givare att vända sig till för bistånd.

Denna forskningsöversikt sammanställer den akademiska litteraturen om villkorat bistånd och hur villkor i det internationella biståndet utvecklats de senaste tjugo åren. Rapporten undersöker villkorens syfte och former, erfarenheter från implementering av villkorat bistånd, samt det villkorade biståndets effektivitet.