2016 Utbildning

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Jane Leer, Michelle Reddy, Joel Samoff

Studien är en syntes av utvärderingar av utbildningsbistånd som avser fånga komplexiteten i fenomenen utvärdering, bistånd och utbildning. Författarnas utgångspunkt är att utbildning, bistånd och utvärderingar är flerskiktade fenomen som formas av sina sammanhang och där utvärderingsstrategier som bygger på att företeelser analyseras utanför sin kontext riskerar bli partiella eller nå felaktiga slutsatser. Utvärderingar med bred användbarhet kommer, menar författarna, fokusera på både process och utfall, de kommer att studera utbildning i sitt sammanhang, och eftersträva en helhetssyn.

Syntesen innehåller både utvärderingar som utvärderar effekter och resultat genom experimentella och angränsande metoder, men studien begränsar inte sammanställningen till sådana utvärderingar. Författarna menar också att så kallade deltagande utvärderingar kan vara särskilt viktiga för lärandet i biståndet.