2023 Biståndets organisation och styrning, Fred, säkerhet och konflikt Analys

Åter ur askan: det svenska och globala bidraget till Ukrainas återuppbyggnad

Anders Olofsgård, Maria Perrotta Berlin

Det ryska anfallskriget mot Ukraina är exempel på en situation där biståndet, vid sidan av det militära stöd som inte definieras som bistånd, får många roller. Utöver det humanitära biståndet har, under pågående krigföring, utvecklingsbiståndet en roll att bidra till att hålla samhällsfunktioner vid liv och återställa vital infrastruktur.

I en framtida postkonfliktsituation sker en rollförskjutning från humanitärt bistånd till mer utvecklingsbistånd i syfte att återuppbygga vad det ryska angreppet förstört. Behoven av återuppbyggnad handlar om långt mer än fysisk infrastruktur. Behoven är också långt större än vad biståndet ensamt kan finansiera. Även om bistånd och övriga offentliga medel kommer att spela en stor roll i ett tidigt skede är privat kapital nödvändigt för långsiktig återuppbyggnad.

Rapporten uppskattar krigets kostnader i nuläget och redogör för viktiga erfarenheter från tidigare internationella insatser för återuppbyggnad. Störst vikt läggs vid det framtida globala stödet till Ukraina, i form av innehåll, finansieringsbehov och organisering, samt vad det betyder för det svenska biståndet.