2017 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

Som första av sitt slag behandlar denna avhandling mikrodynamiken inom internationell medling. Den syftar till att utveckla möjliga förklaringar till variationer i stil bland enskilda medlare som arbetar för internationella, fredsbyggande mellanstatliga organisationer (IGOs) samt icke- statliga organisationer (NGOs). Medlarstil definieras som ett uttryck i termer av mål och beteenden, varierande läng två centrala dimensioner: direkthet och orientering.

Rapporten presenterades under seminariet Fred.

Resultat i huvudsak

  • Hög snarare än låg konfliktintensitet gör medlare överlag mer direkta, och hög snarare än låg medlarprofil ger upphov till mer lösningsorienterade medlare. Det är dessa två relationer som är viktigast för förståelse av medlarstil.
  • Resultaten indikerar att kontext i form av konfliktintensitet har betingade effekter på medlarstil i relation till profil och personlighet.
  • Det uppdaterade teoretiska ramverk som introduceras utgör en användbar utgångspunkt för att utforska medlarstilars dynamik i väpnade konflikter. Samtidigt både kan och bör det vidareutvecklas i ljuset av andra existerande teoretiska traditioner.

Mathilda Lindgren är forskare och försvarade sin avhandling Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i oktober 2016.