2017 Hälsa och socialt skydd Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice

Sedan 1990 har mödradödligheten nästan halverats– men med stora skillnader mellan länderna. I Afrika söder om Sahara uppskattas en kvinnas risk att dö av till följd av graviditet eller förlossning vara mer än 100 gånger högre än en kvinna i ett höginkomstland. Denna studie syftar till att bidra till Rwandas mål att förbättra mödrars överlevnad genom att presentera perspektiv från kvinnor som nästan dött under graviditet, deras partners samt vårdgivare som arbetar inom abortrelaterad vård.

Rapporten presenterades under seminariet SRHR.

Resultat i huvudsak

  • Studien fann paradoxala resultat kring mödravårdspolitiken implementering i Rwanda. Den senaste abortlagens prioritering att minska abortrelaterade dödsfall gav ett moment för förändring, trots det var tillgången inom offentlig mödravård obefintlig.
  • Det uppfattas som obligatoriskt att föda vid en vårdinrättning trots erfarenheter av respektlös behandling och misstro mot offentlig sjukvård. Fynden pekar dessutom på rädsla för rättstvister och stigma. Detta kan leda till att man söker vård för sent.
  • Fynden avslöjade en upplevd skyldighet att åtföljas av en man för att få vård. Detta placerade kvinnor i en beroendesituation i sitt vårdsökande.
  • Män uppfattade sig själva som utestängda och avfärdade av mödravården. Det nuvarande systemet missar därmed möjligheten att fånga mäns intresse att delta i barnafödande, vilket kan väcka misstro.

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice.