2015 Biståndets utvärdering Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Detta innebär att såväl lärande som ansvarsutkrävande försvåras av geografiska avstånd och verksamhetens organisering.

Kunskapen om hur det svenska biståndet utvärderas mer brett har tidigare inte varit systematiskt sammanställd. Inte minst för att tydligt definiera sin egen roll behöver EBA kartlägga hur det svenska biståndet utvärderas. Med kartläggningen som bas är det vår förhoppning att ytterligare studier kan genomföras över tid för att klarlägga hur utvärderingsverksamheten utvecklas och mer djuplodande för att besvara frågor om kvalitet, relevans och lärande i verksamheten.

Rapportens resultat presenterades under seminariet Utvärdering av svenskt bistånd – för många eller för få? 

Resultat

  • Kartläggningen visar att det görs många utvärderingar av svenskt bistånd och att en stor del av bilateralt bistånd blir utvärderat vid något tillfälle
  • Många av dessa utvärderingar genomförs på ett relativt likartat och standardiserat sätt.

Rapportförfattare
Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, EBA
Markus Burman, utredningssekreterare, EBA