2015 Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

Utvärdering är viktigt i internationellt bistånd. Orsakerna är flera. En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Det innebär att biståndets mottagare saknar direkta vägar att påverka beslut om hur pengar fördelas och används. Biståndets brukare har inte rösträtt i svenska val etc. Svenska skattebetalare har, å andra sidan, begränsade möjligheter att följa hur biståndsmedel används och vilka resultat de leder till. Med andra ord: såväl lärande som ansvarsutkrävande försvåras av geografiska avstånd och verksamhetens organisering.

I all utvärderingsverksamhet behövs utgångspunkter att jämföra mot (”baselines”). Kunskapen om hur det svenska biståndet utvärderas mer brett har tidigare inte varit systematiskt sammanställd. Inte minst för att tydligt definiera sin egen roll behöver EBA kartlägga hur det svenska biståndet utvärderas. Vem beställer och vem genomför utvärderingar? Hur är utvärderingsverksamheten organiserad? Vilken typ av utvärderingar genomförs?

Kartläggningen är tänkt att utgöra ett första steg i att systematisera kunskapen om hur svenska biståndet utvärderas. Med kartläggningen som bas är det vår förhoppning att ytterligare studier kan genomföras över tid för att klarlägga hur utvärderingsverksamheten utvecklas och mer djuplodande för att besvara frågor om kvalitet, relevans och lärande i verksamheten.