2018 Fred, säkerhet, konflikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Hanne Roggeman, Helge Roxin, Ruben Wedel

I EBA-rapporten Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration går forskare från det tyska utvärderingsorganet DEval igenom studier av biståndsinsatser i Syrien och reflekterar över samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

Hur samverkan mellan akut och mer långsiktigt bistånd kan förbättras är en återkommande fråga för aktörer som verkar i kriser över hela världen. I en ny EBA-studie i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval tar forskare fram ett ramverk som belyser utmaningarna förknippade med samarbetet mellan humanitärt och utvecklingsstöd. Ramverket lyfter fram hur olika vägledande principer och former för verksamheterna skapar en klyfta mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd. Exempelvis har verksamheterna olika mål och man arbetar med olika tidshorisonter.

Forskarna applicerar ramverket på bistånd riktat till dem som tvingats fly i samband med konflikten i Syrien. Detta görs som en litteraturstudie. De finner bland annat att även om arbetet med gemensamma strategier och planering har varit relativt bra, kvarstår samarbetssvårigheter mellan de två typerna av aktörer på grund av skilda arbetskulturer och bristande tillit. Utöver detta konstateras i rapporten att givarsamfundet har varit relativt bra på att hitta lokala partners, men att man inte i tillräcklig utsträckning utgår ifrån deras önskemål och behov. Att insatser inte hålls samman på ett organi-serat sätt utan är uppdelade och geografiskt spridda är också ett stort problem.

 

FÖR ATT FÖRBÄTTRA SAMARBETET MELLAN HUMANITÄRT BISTÅND OCH UTVECKLINGSBISTÅND PÅ ETT ÖVERGRIPANDE PLAN FÖRESLÅR FORSKARNA BLAND ANNAT:

1.

Formulera en förändringsteori för hur samverkan ska se ut. Denna teori ska även bygga på empiriska erfarenheter på ett systematiskt sätt.

2.

Ta fram fallstudier för fler länder för att kunna utveckla mer allmänna kunskaper kring länken mellan humanitärt bistånd och utvecklingsstöd.

3.

Komplettera denna rapport med utvärderingar som tydligt inriktar sig på effekterna av olika samverkansformer. För detta krävs empiriska studier med fokus på resultaten.

RAPPORTFÖRFATTARNA

Alexander Kocks är metodspecialist på det tyska statliga utvärderingsorganet DEval.

Helge Roxin är senior utvärderare och team leader på DEval.

Hanne Roggemann är utvärderare på DEval.

Ruben Wedel är utvärderare på DEval