2018 Humanitärt bistånd, Migration Översikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

Hur samverkan mellan akut och mer långsiktigt bistånd kan förbättras är en återkommande fråga för aktörer som verkar i kriser över hela världen. I denna EBA-studie, i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval, tar rapportförfattarna fram ett ramverk som belyser utmaningarna förknippade med samarbetet mellan humanitärt och utvecklingsstöd.

Studien är gjord i form av en litteraturöversikt och ramverket appliceras på bistånd riktat till dem som tvingats fly i samband med konflikten i Syrien.

Rapporten presenterades i samband med seminariet MIND THE GAP! How can humanitarian and development aid work together? The case of Syria.

Resultat

  • Ramverket visar att olika vägledande principer och former för verksamheterna skapar en klyfta mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd.
  • Arbetet med gemensamma strategier och planering har varit relativt bra men samarbetssvårigheter kvarstår mellan de två typerna av aktörer på grund av skilda arbetskulturer och bristande tillit.
  • Givarsamfundet har varit relativt bra på att hitta lokala partners, men att man inte i tillräcklig utsträckning utgår ifrån deras önskemål och behov.
  • Att insatser inte hålls samman på ett organiserat sätt utan är uppdelade och geografiskt spridda är ett stort problem.

Rekommendationer
För att förbättra samarbetet mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd på ett övergripande plan föreslår forskarna:

  1. Formulera en förändringsteori för hur samverkan ska se ut. Denna teori ska även bygga på empiriska erfarenheter på ett systematiskt sätt.
  2. Ta fram fallstudier för fler länder för att kunna utveckla mer allmänna kunskaper kring länken mellan humanitärt bistånd och utvecklingsstöd.
  3. Komplettera denna rapport med utvärderingar som tydligt inriktar sig på effekterna av olika samverkansformer. För detta krävs empiriska studier med fokus på resultaten.

Rapportförfattare
Alexander Kocks, metodspecialist, DEval
Helge Roxin, senior utvärderare och team leader, DEval
Hanne Roggemann, utvärderare, DEval
Ruben Wedel, utvärderare, DEval