2024 Biståndets organisation och styrning Analys

Det svenska biståndets transparens

Pontus Hedlin, Cristoffer Lokatt

Transparensen i det svenska biståndet är avgörande för att säkerställa dess effektivitet och ansvarsskyldighet. Denna rapport presenterar en omfattande studie av transparensen i det svenska biståndet, med särskilt fokus på Sveriges arbete med den internationella transparensstandarden, IATI-standarden. Författarna utforskar både de framsteg som gjorts och de utmaningar som kvarstår, och ger konkreta förslag på hur transparensen kan förbättras. EBA hoppas att denna rapport kommer att bidra till att förbättra transparensen i det svenska biståndet och inspirera till fortsatt arbete inom detta viktiga område.