2020 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change – Empirical studies of sanitation innovation

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka dynamiken kring relevanta aktörer och kontextnivåer så belyser studien hur socialt entreprenörskap kan leda till transformativ samhällsförändring.

Rapporten presenterades under seminariet Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika, som går att se i efterhand här:

Resultat i huvudsak

  • Spridningen av nya idéer kring beteende och praktiker till högre nivåer av samhället kräver kontextspecifik anpassning, liksom på den lokala marknaden, för att kunna mobilisera idéer.
  • Beslutsfattare bör förändra sin förståelse av vad som är framgångsrik social innovation och entreprenörskap. Istället för ekonomiska termer bör det förstås som förändring av institutioners logik och samhälleliga strukturer.
  • Flera infallsvinklar krävs för att förstå processen av social innovation som entreprenörer engagerar sig i och för att undvika att generera ofullständiga svar.
  • Aktörer som försöker lösa sanitetsproblem skulle vinna på att vidga sin förståelse av sanitetsproblem. De bör erkänna behovet av nya idéer kring hållbar sanitet genom att utveckla nya former av social organisering som i sin tur möjliggör transformativ förändring.
  • Insikterna från detta empiriska fall kan vara användbart för sociala entreprenörer i andra sammanhang, där radikala sociala innovationer i allt högre grad förväntas bidra till att lösa komplexa problem.

Suvi Kokko disputerade i maj 2019 på avhandlingen Transforming society through multilevel dynamics – a case of social entrepreneurship in the sanitation sector vid Institutionen för Ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hennes primära forskningsintressen ligger kring frågor om entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling och samhällsförändring.