2020 Jämställdhet Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer (GPI) såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål (MDG) och deras eventuella effekter på förändringar i jämställdhetspolitik i Afrika söder om Sahara.

Rapporten presenterades under seminariet Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika.

Resultat i huvudsak

  • MDG 3 har generellt sett varit effektiv som motivation till inrikespolitiska åtaganden i Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).
  • Många åtaganden har gjorts utan handlingsplaner och budgetanslag, vilket sannolikt försvårat deras realisering.
  • Kartläggningen visade betydande variation gällande grader och mönster av policyantagande, både mellan länder och genuspolitiska områden, som påvisar olika nivåer av nationell respons till GPI.
  • MDG 3 tycks ha genererat framsteg inom jämställdhet då resultatet ökade över alla dimensioner.
  • Justeringen av MDG visar att GPI-relaterade beteendeförändringar drivs av utvecklingspartners ekonomiska villkor och strategier för social påverkan, vilka millenniemålens omfattande resultatuppföljning faciliterade.
  • Internalisering av MDG 3 kan ha skett på individnivå men det saknas bevis för det i både Kenya och Etiopien. Detta kan förklara den begränsade kopplingen mellan åtaganden, handlingsplaner, budgetar och genomförandets långsamma och inkrementella karaktär.

Helena Hede Skagerlind disputerade i juni 2019 på avhandlingen Governing Development: The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms universitet. Hennes primära forskningsintressen berör global styrning, Corporate Social Responsibility, mänskliga rättigheter och jämställdhetspolitik.