2018 Näringsliv

Utvecklingsfinansiärers bidrag till utveckling: en utvärdering av Swedfund

Justin Flynn, Peter O'Flynn, Stephen Spratt

I en ny EBA-rapport utvärderas Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund för första gången på ett decennium.

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Swedfunds uppdrag är att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller lån.

Investeringar i företag för att nå utvecklingseffekter blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Swedfund har i uppdrag att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller lån. I rapporten DFIs and Development Impact: An Evaluation of Swedfund undersöker författarna Stephen Spratt, Peter O’Flynn och Justin Flynn om de senaste årens investeringar bidragit till att minska fattigdom.

De ser vissa tecken på att så är fallet och ger vidare ett antal rekommendationer för hur positiva effekter ytterligare kan förstärkas. Forskarna föreslår att Swedfund får en tydligare inriktning på fattigdomsbekämpande sektorer och att portföljen snabbare inriktas på investeringar i låginkomstländer.

FÖR ATT MÖTA DEN ÖKADE INVESTERINGSRISKEN SOM DETTA MEDFÖR FÖRESLÅR FÖRFATTARNA TVÅ ALTERNATIVA STRATEGIER:

1.

Swedfund blir en mer specialiserad utvecklingsfinansiär som fokuserar på investeringar med hög risk/hög effekt. Portföljförlusterna detta skulle medföra hanteras med regelbundna kapitaltillskott från regeringen.

2.

Swedfund expanderar och minskar riskerna genom att utveckla en mer diversifierad
portfölj. Det skulle möjliggöra ett fortsatt fokus på investeringar med hög risk/hög effekt. Ett stort engångstillskott av statligt kapital skulle behövas, därefter skulle Swedfund fortsatt kunna vara finansiellt självförsörjande.

Forskarna rekommenderar att Swedfund fokuserar på ett litet antal centrala målsättningar, och använder färre indikatorer som gör dessa mål mätbara. Två sådana kärnindikatorer är inbetald skatt och anställningar i de företag man investerar i.


RAPPORTFÖRFATTARNA

Stephen Spratt är forskare och ledare för the Green Transformations Cluster vid the Institute of Development Studies i Storbritannien.

Peter O’Flynn är forskare vid the Institute of Development Studies, Storbritannien.

Justin Flynn är forskare och doktorand vid the Institute of Development Studies, Storbritannien.