2018 Ekonomisk utveckling Utvärdering

DFIs and Development Impact: an Evaluation of Swedfund

Stephen Spratt, Peter O'Flynn, Justin Flynn

Investeringar i företag för att nå utvecklingseffekter blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär, har i uppdrag att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller lån.

I denna EBA-rapport utvärderas Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund för första gången på ett decennium. Författarna undersöker om de senaste årens investeringar har bidragit till att minska fattigdom. Rapportförfattarna konstaterar att det finns vissa tecken på att så är fallet.

Rekommendationer

  • Swedfund bör få en tydligare inriktning på fattigdomsbekämpande sektorer och att portföljen snabbare inriktas på investeringar i låginkomstländer.
  • Swedfund bör fokusera på ett litet antal centrala målsättningar och använda färre indikatorer som gör dessa mål mätbara. Två sådana kärnindikatorer är inbetald skatt och anställningar i de företag man investerar i.

För att möta den ökade investeringsrisken som detta medför föreslår för fattarna två alternativa strategier:

  1. Swedfund blir en mer specialiserad utvecklingsfinansiär som fokuserar på investeringar med hög risk/hög effekt. Portföljförlusterna detta skulle medföra hanteras med regelbundna kapitaltillskott från regeringen.
  2. Swedfund expanderar och minskar riskerna genom att utveckla en mer diversifierad portfölj. Det skulle möjliggöra ett fortsatt fokus på investeringar med hög risk/hög effekt. Ett stort engångstillskott av statligt kapital skulle behövas, därefter skulle Swedfund fortsatt kunna vara finansiellt självförsörjande.

Rapporten presenterades under seminariet Swedfund, DFIs and development impact.

Rapportförfattare
Stephen Pratt, forskare och ledare för the Green Transformations Cluster vid the Institute of Development Studies, Storbritannien

Peter O’Flynn, forskare vid the Institute of Development Studies, Storbritannien

Justin Flynn, forskare och doktorand vid the Institute of Development Studies, Storbritannien