2016 Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning Övrigt

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

Aksel Sundström är verksam som forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet och där anknuten till the Quality of Government (QoG) Institute samt the Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Han disputerade år 2015 i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet med ett fokus på småskalig korruption i låginkomstländer. Sundströms forskning har publicerats bland annat i tidskrifterna Electoral Studies, Environmental Politics, Global Environmental Change, Party Politics och World Development. Denna rapport är en nedkortad version av en de sex artiklar som ingick i hans avhandling. Denna rapport har tidigare publicerats i en längre form i tidskriften Public Administration (Sundström 2016a).