Dokument-symbol Våra dokument

Arbetsordning

EBAs arbetsordning

EBAs uppdrag och mål är att bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd vad gäller dess inriktning, styrning och genomförande. Denna målsättning inkluderar frågor om biståndets relevans på kort, medellång och lång sikt. Uppdraget genomförs genom att ta fram och sprida kunskapsunderlag, främst utvärderingar och analyser.
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Jävspolicy

EBAs jävspolicy

Avsikten med EBAs jävspolicy är att säkerställa att principerna om saklighet och opartiskhet präglar vår verksamhet. Jävspolicyn är ett viktigt dokument för förtroendet för EBAs verksamhet.
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Verksamhetsstrategi

EBAs verksamhetsstrategi

Utgångspunkten för EBAs arbete är kommittédirektiven (dir 2016:71). Enligt direktiven ska EBA ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och därigenom bidra till kunskap som grund för regeringens utveckling och styrning av biståndet. Expertgruppen ska beställa eller genomföra samt kommunicera utvärderingar, analyser och studier av hög kvalitet avseende biståndets genomförande, resultat och effektivitet.”
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

En genomgående hög kvalitet i EBAs studier och lärprocesser är grundläggande för att EBA ska kunna bidra till att förbättra biståndet. Det är avgörande för verksamhetens legitimitet, genomslag och måluppfyllelse. Kvalitetspolicyn beskriver hur EBA förhåller sig till kvalitetsbegreppet utifrån sitt uppdrag och redogör för EBAs kvalitetskriterier samt processen för säkerställande av kvalitet i EBAs studier. Dokumentet beskriver också ansvar och roller och dokumentets referenslista hänvisar till litteratur där ytterligare information och inspiration kan inhämtas. Dokumentet är främst avsett att användas i de interna processerna men riktar sig också till personer som skriver eller funderar på att skriva en rapport för EBA, eller de som är intresserade av hur EBA arbetar med kvalitet.
Publicerat 21 maj 2021 – Ladda ner dokumentet
Frågor och svar

Frågor och svar

I detta dokument svarar vi på vanligt förekommande frågor om EBA. Hittar du inte svar på den fråga du har? Mejla oss på ud.eba@gov.se
Publicerat 8 juli 2019 – Ladda ner dokumentet
Direktiv

Kommittédirektiv

Vid sitt sammanträde den 21 juli 2016 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Den förra regeringen beslutade den 31 januari 2013 att inrätta en kommitté i form av en expertgrupp med uppdrag att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalitet (dir. 2013:11). Kommittén har tagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys. Utifrån de behov som regeringen ser och erfarenheter som dragits sedan expertgruppens tillkomst önskar regeringen nu förtydliga uppdraget. Dessa tilläggsdirektiv ersätter i sin helhet tidigare direktiv.
Publicerat 22 juli 2016 – Ladda ner dokumentet