Vad vet vi om utveckling och bistånd?

28 maj, Stockholm

Den 28 maj 2013 höll Expertgruppen sitt öppningsseminarium i Rosenbad. Seminariet sändes även genom SVT Forum.

Seminariet inleddes med att ordförande Lars Heikensten redogjorde för expertgruppens uppfattning av sitt uppdrag, gruppens likheter med den likaledes oberoende ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) samt betydelsen av oberoende.

Därefter höll professor Torsten Persson ett föredrag på temat ”Vad är det som driver utveckling?” varpå följde kommentarer respektive Stefan de Vylder, docent i nationalekonomi och författare Mia Horn av Rantzien, ekon. dr och vd för SNS, tidigare huvudsekreterare för den parlamentariska kommittén om Sveriges politik för global utveckling samt Andreas Madestam, fil. dr i nationalekonomi. Efter en därpå följande frågestund för publiken gav Jakob Svensson, också professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi samt ledamot i kommittén några avslutande reflektioner.