Utvärdering av svenskt bistånd – för många eller för få?

12 juni, 12:30-14:00, Makrillen, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Utvärdering i internationellt bistånd är såväl viktigt som omdebatterat. Men är mer utvärdering alltid bättre?

En ny kartläggning från Expertgruppen för biståndsanalys visar att det görs väldigt många utvärderingar av svenskt bistånd och att en stor del av bilateralt bistånd blir utvärderat vid något tillfälle. En slutsats är också att många av dessa utvärderingar genomförs på ett relativt likartat och standardiserat sätt.

Under detta seminarium som är särskilt riktat till beställare, genomförare och användare av utvärderingar vill vi diskutera om utvärderingsarbetet i sin nuvarande form bidrar till successiva förbättringar, lärande och granskning i biståndet. För framtiden vill vi också diskutera hur utvärderandet bör se ut för att utvärderingar ska fungera som ett stöd för beslutsfattande, implementering och utveckling i biståndet?


Program

12:30 Välkomna och introduktion
Moderator: Kim Forss, EBA

12:35 Utvärdering av svenskt bistånd: en kartläggning
Markus Burman och Mats Hårsmar, EBA

13:00 Paneldiskussion: Framtida utvärdering av svenskt bistånd
Susan Ulebaek, Madeleine Hägg-Liljeqvist, Jan-Erik Furubo, Nina Larrea

13:55 Sammanfattande slutord
Moderator: Kim Forss, EBA

Medverkande
Kim Forss, ledamot, EBA

Mats Hårsmar, utredningssekreterare, EBA

Markus Burman, utredningssekreterare, EBA

Jan-Erik Furubo, f.d. ordf i Svenska utvärderingsföreningen och skribent

Madeleine Hägg-Liljeqvist, enhetschef PME, Sida

Nina Larrea, programchef utvecklingsverksamheten, Union to Union

Susan Ulebaek, chef utvärderingsavdelningen, Utrikesministeriet, Danmark