Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 22 Evaluering av det svenska näringslivsstödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter