Integritetspolicy

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tillägg till Regeringskansliets integritetspolicy (version 1.0, 2018-05-21)

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. GDPR, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL), syftar till att förstärka din integritet vid behandling av dina personuppgifter. Med anledning av detta vill EBA förtydliga sin hantering av personuppgifter.

Tillämplighet

Som en kommitté under regeringen gäller Regeringskansliets (org.nr 202100-3831) integritetspolicy även för EBA. I den händelse nedanstående är oförenligt med Regeringskansliets policy gäller den sistnämnda.

EBAs behandling av personuppgifter

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det. I syfte att bedriva en fungerande verksamhet i enlighet med EBAs kommittédirektiv (i korthet att ta fram och kommunicera studier av relevans för det svenska internationella biståndets utveckling) behöver EBA i vissa fall behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter EBA samlar in behandlas elektroniskt. EBA lagrar uppgifterna i enlighet med arkivlagstiftningen. EBA håller en förteckning över alla behandlingar av personuppgifter. För tillgång till förteckningen, kontakta EBA på ud.eba@gov.se.

Så här hanterar EBA personuppgifter vid anmälan till EBAs sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang

Personuppgifter (namn, organisation/arbetsgivare, befattning, adress, e-post) som lämnas i samband med anmälan till EBAs sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang sparas i EBAs kontaktregister. När EBA arrangerar seminarier kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vår verksamhetsutövning, för att kunna bjuda in till liknande tillfällen och för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register på www.eba.se eller via ud.eba@gov.se. I vissa fall använder sig EBA av så kallade personuppgiftsbiträde.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter EBA samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Dina rättigheter

EBA kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att EBA inte omedelbart får radera dina personuppgifter. EBA kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som EBA registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta Regeringskansliet skriftligen (brev: Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen, 103 33 Stockholm, eller e-post: rk.dataskyddsombud@regeringskansliet.se) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med EBA/Regeringskansliet). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Official Website uk essay now.