Sveriges bistånd till Afghanistan – vilka är lärdomarna?

31 augusti, 14:30, Zoom

Se seminariet i efterhand här:

Afghanistan och det afghanska folket befinner sig efter talibanernas intåg i Kabul i en helt ny och mycket svår situation. I detta läge är det viktigt att fundera över hur det svenska biståndet till landet fungerat. Afghanistan har under ett stort antal år varit Sveriges största mottagare av bistånd, men har vårt bistånd kunnat hjälpa den afghanska befolkningen? Vilka är lärdomarna för framtiden när vi nu går in i en ny fas där samarbetet troligen måste ta andra former? Och vilka lärdomar kan dras för Sveriges bistånd i andra utmanande miljöer?

Detta seminarium uppmärksammar lanseringen av underlagsrapporten Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development Cooperation With Afghanistan, 2002–2020. Rapporten är författad av Adam Pain, som har en lång erfarenhet som forskare om Afghanistan och som utvärderare av biståndsprojekt i landet. Rapporten innehåller bland annat den mest omfattande genomgången av utvärderingar av svenska biståndsprojekt i landet hittills.

Under seminariet introducerar författaren sin rapport och vi diskuterar frågor som:

  • Har det samlade internationella utvecklingsbiståndet till Afghanistan varit effektivt och välfungerande?
  • Har Sveriges bistånd till Afghanistan uppnått sina mål? Har biståndet kunnat bidra till en ökad jämlikhet för flickor och kvinnor, demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter? Bidrog det svenska biståndet till att stärka den afghanska staten?
  • Vilka är de viktigaste lärdomarna att dra för Sverige som biståndsgivare? Hur bör Sverige arbeta utifrån dessa lärdomar givet den situation landet befinner sig i nu?

Program

  • 14:30: Välkomna
  • Presentation av rapporten
  • Samtal modererat av Johan Schaar
  • Frågor från publiken
  • 16:00. Avslut

Medverkande

Adam Pain, rapportförfattare
Andreas Stefansson, Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
Sara Ulväng Flygare, Utvecklingsanalytiker, Sidas Afghanistanenhet

Moderator: Johan Schaar, vice ordförande i EBA

Språk: Engelska