PGU – omöjligt eller mer aktuellt än någonsin?

14 september, 08:30-10:00, Rosenbad

Gemensamma insatser för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen politik för global utveckling (PGU). Sverige var därmed tidigt ute med att driva en visionär politik som syftade till att alla politikområden skulle bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Samtidigt som det har funnits stor politisk enighet om PGU har den visat sig vara svår att genomföra i praktiken. Frågan är vilken betydelse PGU har idag, i ljuset av Agenda 2030 och nya globala utvecklingsmål, och vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter.

I en ny EBA-rapport Sustaining a development policy. Results and responsibility for the Swedish Policy for global development av Måns Fellesson och Lisa Román redogör skribenterna bl.a. för erfarenheterna av PGU och ett antal utmaningar som är viktiga att hantera för en samstämmig politik för global utveckling.

Rapporten är en utgångspunkt för ett samtal mellan riksdagspolitiker och forskare kring betydelsen av PGU och hur man ska se på PGU framöver, riksdagens roll och insyn samt vad som krävs för att hantera globala och sektorsövergripande frågor på ett effektivt sätt.

PROGRAM

08:30 Inledning
Lars Heikensten

08:40 Politiken för global utveckling – utmaningar, resultat och erfarenheter
Rapportförfattarna Måns Fellesson och Lisa Román

09:10 Panelsamtal med riksdagsledamöter och forskare
Sofia Arkelsten, Kent Härstedt, Åsa Persson, Måns Fellesson och Lisa Román
Moderator: Torgny Holmgren