Carpe Per Diem – Bruk och missbruk av per diem och reseersättningar i internationellt bistånd (och vad givare kan göra åt saken)

14 januari, 14:00-15:20, Karlavägen 102

Se seminariet i efterhand.

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser.

Fenomenet kan vid en första anblick tyckas marginellt. Vissa forskare och bedömare menar dock att missbruket i enskilda länder är betydande och att statstjänstemän spenderar sin tid på fel sätt på grund av ett överdrivet eller förfelat deltagande i workshops och seminarier finansierade med biståndsmedel.

Frågan om missbruk av traktamenten och reseersättningar har fått begränsad uppmärksamhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt har just svenskt bistånd ett förhållandevis stort fokus på de länder och den typ av aktiviteter där befintlig litteratur beskriver att Per diem-problematiken är stor.

Den nyutkomna underlagsrapporten In Pursuit of Per Diem – Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) summerar befintlig kunskap: Vilken påverkan har fenomenet på projekt, budgetar och incitament? Hur bör problemet hanteras av biståndsgivare? Vid detta seminarium presenteras och diskuteras rapportens slutsatser och rekommendationer.

Medverkande
Annie Sturinge, utvecklingsekonom, redaktör för Mänsklig Säkerhet
Anders Sundell, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Arne Tostensen, Senior forskare, Chr. Michelsen Institute

Moderator: Jan Pettersson, kanslichef, EBA

Program

14.00 Inledning och introduktion
Jan Pettersson, kanslichef, EBA

14.05 Presentation av rapporten
Arne Tostensen, Chr. Michelsen Institute

14.25 Kommentarer och reflexioner
Annie Sturinge, Anders Sundell m.fl.

14.55 Frågor och kommentarer från publiken