Fattigdom och marginalisering i Bangladesh

Bangladesh har gjort stora framsteg vad gäller ekonomisk tillväxt och social utveckling de senaste åren. Dessa har dock inte kommit hela befolkningen till del. En ny studie tar avstamp i frågorna varför och hur den lyckade ekonomiska utvecklingen i Bangladesh inte omfattat landets mest marginaliserade grupper. Det huvudsakliga syftet är att öka förståelsen för drivkrafterna bakom och erfarenheter av fattigdom och exkludering bland etniska och religiösa minoritetsgrupper i landet. Studien är kvalitativ och bygger på empiriskt material som samlas in på plats i Bangladesh genom intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

Författare:
Owasim Akram, postdoktor vid Örebro universitet

Mathilde Maîtrot, lektor vid University of Bath

Joe Devine, professor vid University of Bath

Anders Uhlin, professor vid Lunds universitet (rådgivande roll)

Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor vid Örebro universitet (rådgivande roll)

Referensgruppens ordförande: Julia Schalk

Projektledare hos EBA: Helena Hede Skagerlind

Rapporten beräknas vara färdig under våren 2024.