Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Svensk bistånd till Tanzania: Utvärderingarnas kvalitet, innehåll och användning

Working Paper 8. April 1994.

Thomas Holm, Lena Lindgren och Anders Olsson.