Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 8 Svensk bistånd till Tanzania: Utvärderingarnas kvalitet, innehåll och användning