Styr- och policydokument Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Regeringens skrivelse 2016/17:60.