Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Sveriges samarbetsstrategi med Serbien 2009-2012 – Styrning och resultat

Rapport 2011:2.

Eva-Marie Kjellström, Carina Brandow och Robert Keller.