Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Utvärdering av den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete

Rapport 2010:5.

Bengt Grude och Agne Sandberg.