Styr- och policydokument Biståndets organisation och styrning Regeringen/Regeringskansliet

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående svenskt utvecklingsbistånd; given Stockholms slott den 23 februari.