Styr- och policydokument Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m

Regeringens proposition 1977/78:135.