Styr- och policydokument Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Kommittédirektiv 2012:128.

Utser ansvarig utredare för avvecklingen av SADEV