Styr- och policydokument Biståndets utvärdering Regeringskansliet

En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Kommittédirektiv, 2005:84, för SADEV.