Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Aspekter på utvecklingsbiståndet

Statens offentliga utredningar 1962:12.

Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor.