Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringen/Regeringskansliet

Aspekter på utvecklingsbiståndet

SOU 1962:12.
Promemorior överlämnade till beredningen för internationella biståndsfrågor.