Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Utveckling av mål- och resultatstyrning inom det internationella utvecklingssamarbetet – Erfarenheter från Storbritannien, Norge, Danmark och Nederländerna

Working Paper 2007:3.

Fredrik Rakar.